Política de privacidade

Desde FRANCISCO MATA, S.A. entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información necesaria para coñecer que destino darémoslle aos datos que nos proporciones.

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, facilitáchesnos os teus datos, informámosche de que FRANCISCO MATA, S.A., con CIF: ESA15034101 é o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

Desde FRANCISCO MATA, S.A. comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMAMOS?

Desde FRANCISCO MATA, S.A. informamos a través da páxina web www.fmata.com no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4. COMO TRATAMOS OS DATOS?

En FRANCISCO MATA, S.A. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, notificámosche de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE informámosche de que no caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, notifíquesnolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que desde FRANCISCO MATA, S.A. recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de FRANCISCO MATA, S.A..

8. OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, préstesnos o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, desde FRANCISCO MATA, S.A. pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a FRANCISCO MATA, S.A. en Lg. San Pedro de Visma, 54-56, 15011 – A Coruña (A Coruña) ou mediante correo electrónico a info@fmata.com.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.
 • Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Lembrarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD), se consideras infrinxidos a túa dereitos Protección de datos rúa Jorge Juan, 6,  28001  Madrid – FAX: 914 483 680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación a finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • GESTION LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigacións legais.
 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.
 • GESTION DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
 • GESTION DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou produtos, e convidarlles a eventos do seu interese. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir a obrigacións legais.
 • VIDEOVIXILANCIA: Seguridade das persoas e bens da empresa. Imaxes captadas polo sistema de videovixilancia instalado na empresa co fin de protexer os seus activos. Os datos conservaranse como máximo un mes desde a súa gravación.
 • RELACIÓNS CON PROVEDORES: Xestión dos datos de provedores para poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
 • SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles curriculums e outras informacións achegadas por candidatos a un posto de traballo e o de manterlles informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre o devandito tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o candidato pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.