Aviso Legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información ( L. S. S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral: Que o dominio www.fmata.com a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de FRANCISCO MATA, S.A. con domicilio social en c/ San Pedro de Visma, 54-56 (15011) A Coruña (A Coruña). A súa dirección de contacto é a dirección de correo electrónico info@fmata.com
CONDICIÓNS DE USO
I.- Usuarios/ as; O acceso a e/ou uso do sitio web de www.fmata.com, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.
II.- Uso do sitio web, os seus servizos e contidos; O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese: A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/ as titulares ou resulte legalmente permitido. Calquera vulneración dos dereitos do O TITULAR ou dos seus lexítimos/ as titulares sobre os mesmos. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos. Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/ as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.
III.- Modificación unilateral; O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.
IV.- Hiperenlaces; O establecemento de calquera “ hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións: Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web. Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “ hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.
V. Exclusión de Garantías e responsabilidade; Ou TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dous dános e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de: A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ ou dúas seus servizos ou contidos. A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ ou dúas seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dous usuarios. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dúas/ as usuarios/ as, dous contidos. Ou uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, vos seus servizos ou contidos, por parte dous usuarios. A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dúas servizos prestados por terceiros/ as e postos a disposición dúas/ as usuarios/ as non sitio web. Ou incumprimento por parte de terceiros dás súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/ as a través do sitio web.
VI. Duración; A duración dá prestación do servizo do sitio web e dous servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, Ou TITULAR resérvase ou dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dúas servizos que ou integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira. VII. Lexislación aplicable e Xurisdición;
As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. FRANCISCO MATA, S.A. e ou usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dous Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas dá prestación do servizo do Web e dúas seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido. Non caso de que ou Usuario/a teña ou seu domicilio fóra de España, FRANCISCO MATA, S.A. e ou Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dous Xulgados e Tribunais dá Coruña.
USO DE COOKIES
O sitio web FRANCISCO MATA, S.A. pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas por sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/as USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes rexistráronse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade. O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro. De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.
BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a info@fmata.com POLÍTICA DE PRIVACIDADE 1.- TRATAMENTO DE DATOS FRANCISCO MATA, S.A., con CIF: A15034101 informa a través da súa web www.fmata.com sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, 2.- LEGITIMACION DO TRATAMENTO A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.
3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente. De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.
4.- RESPONSABLES DE TRATAMENTO: En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo FRANCISCO MATA, S.A. o Responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes. Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación) A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:
Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente. Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo. Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable delos datos que estean a ser tratados. Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario. Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: FRANCISCO MATA, S.A. en Lg. San Pedro de Visma, 54 -56 , 15011– A Coruña (A Coruña) ou mediante correo electrónico a info@fmata.com Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.
FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS: Detallamos a continuación a finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:
GESTION LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigacións legais. XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.
GESTION DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
GESTION DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou produtos, e convidarlles a eventos do seu interese. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir a obrigacións legais.
VIDEOVIGILANCIA: Seguridade das persoas e bens da empresa. Imaxes captadas polo sistema de videovigilancia instalado na empresa co fin de protexer os seus activos. Os datos conservaranse como máximo un mes desde a súa gravación. RELACIÓNS CON PROVEDORES: Xestión dos datos de provedores para poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles curriculums e outras informacións achegadas por candidatos a un posto de traballo e o de manterlles informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre o devandito tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o candidato pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.